Головна » Статті » інформатика

Сучасні підходи до організації навчання

Урок – форма організації навчальної роботи в школі, яка відбувається в межах точно встановленого часу за розкладом, з певним складом учнів для досягнення результатів (О.Я. Савченко).

У сучасних умовах стрімкого розвитку науки та оновлення інформації провідним завданням освіти є формування творчої особистості, здатної до самостійного поповнення своїх знань та застосування їх у високотехнологічному, інформаційному суспільстві. Щоб виконати завдання, які постали перед школою, потрібно вдосконалювати навчально-виховний процес, розробляти нові методи і форми взаємодії вчителя і учня, стимулювати самостійну навчальну діяльність молоді.

З метою активізації розумової діяльності учнів та підтримки їх уваги вчителі успішно практикують застосування дидактичних ігор, використання прикладного значення математики, історичного матеріалу, підготовку проектів учнями, створення презентацій, використання анімації у презентаціях. Все це сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Аналіз інноваційної діяльності вчителів показує, що в школах впроваджуються технології, серед яких можна виділити: особистісно - діяльнісне навчання, розвиток критичного мислення, інформаційні технології, групові форми навчання, діяльність яких спрямована на формування компетентностей учнів, інтерактивні методи навчання. Використовуючи сучасні педагогічні технології, нові форми і методи навчання вчителі формують ключову компетенцію, що передбачає набуття певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини.

Особлива увага відводиться вчителем під час проведення уроку самостійній роботі. Самостійна робота розглядається сьогодні як найважливіший елемент навчання та виховання школярів.

Метод самостійної роботи учнів постійно перебуває в центрі уваги дидактів і психологів, які досліджують різні аспекти розвивального навчання. У дидактиці школи досить докладно досліджені сутність самостійної роботи, її цілі, ознаки, завдання та структура (С. І. Архангельський, Г. С. Асонова, Є. Я. Голант, Н. Г. Дайрі, Б. П. Єсіпов, А. та ін); вивчені підходи до класифікації та форм організації самостійної роботи (Є. Л. Бєлкін, І. Я. Лернер, І. І. Малкін, П. І. Підкасистий,); висвітлені питання організації самостійної роботи та її вдосконалення (М. Г. Гарун, В. Граф, І. І. Ільясов, В. Я. Ляудіс). Варіанти організації самостійної роботи учнів в умовах застосування сучасних педагогічних та інформаційних технологій розглянуті у дослідженнях: Н. В. Гришина, Е.С. Полат, М.О. Петрової, І.Г. Широкова.

Сучасні педагоги вважають, що на уроці учні повинні працювати по можливості самостійно, а вчитель – керувати їхньою самостійною роботою.

Сучасний урок - це передусім урок, на якому створено умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що допомагає досягти високих результатів у навчанні. Це особистісно зорієнтований урок, у центрі якого особистість учня. Отже, щоб урок був сучасним, необхідно, щоб учитель був творчою, компетентною особистістю, якій притаманні педагогічна креативність, толерантність у спілкуванні, творчість у діяльності. Без цих рис урок буде малоефективним, нецікавим для учнів.

Модель сучасного уроку обумовлена соціально-психологічними новоутвореннями в структурі особистості учня, тому що з метою цього змісту й заради такого змісту проводиться кожен сучасний урок.       

Істотні елементи уроку:

• зміст уроку (змістовний блок) як система набутих знань, нових умінь та стосунків, що мають бути засвоєні учнями;

• процес активної діяльності (процесуальний блок), організований як інтелектуальна активність кожної дитини залученої до активної пізнавальної діяльності, результатом якої і стає засвоєний зміст уроку;

• взаємини суб’єктів (суб’єктивний блок) діяльності, особистісні зв’язки яких визначають успішність опанування змісту.

Урок, на якому учні отримали знання, уміння, навчилися взаємодіяти, заслуговує на високу позитивну оцінку, оскілки результат є очевидним.

Проведення уроку - одне із основних, скаладних фахових випробувань кожного вчителя. На які аспекти вчителю звернути увагу під час підготовки уроку? Як написати розгорнутий конспект уроку? Як змоделювати результативний урок?

На ці питання Ви знайдете відповідь у презентації «Урок: дидактичні аспекти», яку підготувала завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти КОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент Л.С. Голодюк у рубриці «Методична скарбничка вчителя» http://timso.koippo.kr.ua/blogs/blog2.php/title-188

Зокрема Л. Голодюк пропонує технологічну модель уроку, яка дозволяє вчителю спроектувати продуктивний, технологічний урок з чітким окресленням діяльності вчителя і учнів та використання засобів навчання. Використовуючи матрицю уроку Т.І. Мантули учитель може змоделювати процес навчання з урахуванням складових діяльнісного підходу, а технологічна модель уроку Т.В.Гришиної дозволяє вчителю робити фаховий аналіз більш конкретним і результативним у професійному плані.

«Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони  ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися (В. О. Сухомлинський).

У підготовці до уроку рекомендую використати наступні методичні посібники та Інтернет – ресурси.

  • Проектування сучасного уроку та його ІТ – контенту.

Л.С. Голодюк 2013

У посібнику вміщено роботи переможців та лауреатів обласного методичного огляду – конкурсу «Проектування ІТ- контенту сучасного уроку».

Змістовне наповнення посібника дає повне уявлення про організаційні, технологічні, методичні аспекти проектування як уроку, так і його навчального наповнення.

Розкриття питань: методичні ефективності використання ІТ - контенту як засобу формування та вдосконалення предметної компетентності учнів на уроці; методичної ефективності використання ІТ- контенту як засобу організації і забезпечення самостійної навчально – пізнавальної діяльності учнів на уроці; розробка ІТ- контенту уроку з використанням програмного забезпечення SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті й наведені приклади уроків дозволять вчителю розробити та провести результативний урок з доцільним інформаційно-технологічним наповненням.

  • Проектування ІКТ – супроводу уроку як компонента інформаційно –освітнього середовища. Л. Голодюк. 2012

Посібник призначений для вчителів, які впроваджують інформаційно – комунікаційні технології у навчальний процес та містить теоретичні засади проектування ІКТ – супроводу уроку та методичні рекомендації з його розробки за допомогою використання програмного забезпечення SMART Notebook 10.

У виданні запропоновані алгоритми створення елементів ІКТ – супроводу уроку на змісті навчального матеріалу курсів математики, алгебри, геометрії.

  • Методичний посібник «Урок математики в сучасних технологіях. Метод проектів» Руденко В.О. Кіровоград 2010

Посібник призначений для творчих учителів, що працюють над удосконаленням методики викладання дисциплін природничо-математичного циклу. У посібнику надаються матеріали слухачів школи Майстер – клас Заслуженого вчителя України Руденко В.О. напрацьовані протягом року по впровадженню проектної технології. На його сторінках читач знайде теоретичні засади методу проектів та результати діяльності творчої групи в даному напрямі. Цікавими є відгуки учасників апробації – учителів, учнів, спостерігачів, що розміщенні після кожного уроку – звіту чи уроку презентації .

  • Методичний посібник «Інформаційні технології на уроках математики. ІКТ – супровід» Руденко В.О. 2010.

      Посібник призначений для вчителів математики, які впроваджують інформаційні технології на уроках. У посібнику узагальнені матеріали слухачів школи Майстер –клас Заслуженого вчителя України Руденко В.О., з питань застосування інформаційних технологій в умовах сільської школи. Розкриті методичні аспекти використання прикладного програмного забезпечення на уроках математики, представлений широкий спектр уроків різного типу з урахуванням вікових особливостей дітей. У книзі наведені конспекти уроків з ІКТ – супроводом.

Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду вчителів математики Кіровоградської області на сайті науково – методичної лабораторії природничо - математичних дисциплін

http://pmkoippo.edukit.kr.ua/napryami_roboti/matematika/dosvid_kraschih_uchiteliv/

  • Упродовж 2007-2010 років на базі Кіровоградського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за ініціативи кафедри теорії і методики середньої освіти проводився методичний огляд-конкурс «Сучасний урок: ІКТ-супровід», проведення якого дозволило виявити: рівень впровадження ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах регіону, рівень ІКТ-компетентності вчителів - предметників; пріоритетність використання засобів навчання та ін. Роботи переможців та лауреатів конкурсу розміщенні у методичних посібниках:

Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 1 /Наук. ред. Л.Голодюк. – Кіровоград: ТОВ «ПОЛІМЕД - Сервіс», 2008. –  60 с.

Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 2 /Упорядник Л.C.Голодюк. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. –  64 с.

  • Посібник «Сучасний урок: ІКТ-супровід.» Випуск 3 /Наук. ред. Л.Голодюк. – Кіровоград: Вид-во Кіровоградського обласного інституту післядипломної освіти ім. В.Сухомлинського, 2011. –  52 с.

http://timso.koippo.kr.ua/blogs/blog2.php/title-54

  • З досвідом роботи вчителів інформатики області можна ознайомитись на сайті  науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання http://lito.kr.ua/
  • З досвідом роботи Заслуженого вчителя України, вчителя - методиста В.О.Руденко можна ознайомитися на її сайті  «Математика для всіх».        http://mathematics-for-you.blogspot.com/p/blog-page_08.html
  • О. Пометун, Л. Пироженко «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» науково-методичний посібник за редакцією доктора педагогічних наук, професора О. І. Пометун. 2005

Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Корисні посилання для вчителів природничо-математичного циклу http://pm-koippo.edukit.kr.ua/korisni_posilannya/

На останок хочу сказати, що пошук мотивів до навчання є потужним джерелом потенційних можливостей підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Реалізація їх залежить від нас.

Жив собі мудрій, який вважав себе розумнішим за всіх на світі. Один із

його учнів вирішив довести, що той знає не все. Затиснувши в долонях метелика, він запитав: «...Скажи, мудрію, який метелик у мене в руках: живий чи мертвий?» А сам думає: «Якщо скаже живий - я знищу цього метелика, скаже мертвий – випущу». Мудрій подумав і відповів: «Усе в твоїх руках!». Якщо перевести цю притчу в площину організації навчально-виховного процесу, в ході якого навчається й виховується особистість, розвиваються її пізнавальні здібності, то, звичайно, все - в руках ПЕДАГОГА.

Категорія: інформатика | Додав: lionpower (16.04.2014)
Переглядів: 1966 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 2
24.04.2014 Спам
2. Шверненко Т.В.
Дякую за цікавий та корисний матеріал, який дуже допоможе в проектуванні уроків із застосуванням ІКТ.

16.04.2014 Спам
1. Михайло
Дякую за матеріали. Скористаюся при підготовці до уроку

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Адреса:
м. Мала Виска
вул. Жовтнева 49/2
26200+38(05258)5-11-96  rmk-mv@ukr.net
Мапа