Головна » Статті » математика

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ УРОКУ ЯК ОДНА З ФОРМ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

   Концепція загальної середньої освіти проголошує освіту ХХІ століття освітою для людини. Однією з найважливіших задач сучасної освіти є формування інформованої особистості, здатної до самовизначення і неперервної самоосвіти. Саме це спонукає до оновлення методів та прийомів навчання, запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування в учнів предметних та життєвих компетенцій..

   Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи

повинен володіти певними якостями:

- гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

- самостійно та критично мислити;

- уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи раціонального її вирішення;

- усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути

використані в оточуючій його дійсності;

- бути здатним творчо мислити;

- грамотно працювати з інформацією ;

- бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти

працювати в колективі, , різних ситуаціях, легко

запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

- вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності,

інтелекту, культурного рівня.

   Одним з головних недоліків традиційної освіти є породжені з її вини

невміння і небажання дітей активно вчитися, несформованість ціннісного

ставлення до власного розвитку, освіти та соціуму в цілому [3]. Наразі

суспільна потреба спонукає сучасну школу до пошуку нових педагогічних ідей і технологій, які б сприяли активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх критичного мислення, позитивної мотивації до навчання та самооцінки

   Тому вважаю, що сьогодні уже неможливо викладати предмети традиційно: у центрі навчального процесу знаходиться вчитель, учні слухають пояснення,

виконують завдання. Введення в школі інтерактивних методик дає можливість докорінно змінити ставлення до об'єкта навчання. Підхід до учня,

який знаходиться в центрі процесу навчання, базований на повазі до його

думки, на спонуканні до активності, на заохоченні до творчості.

   Важливою умовою організації навчально-виховного процесу, на мою думку, є вибір раціональної системи методів і прийомів активного навчання, використання сучасних технологій у поєднанні з традиційними засобами.

   Отож, процес навчання організовую  так, щоб зорієнтувати дитину на досягнення нею цілей, які вона сама собі поставила.

   Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної

діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні

умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

   Сама сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.

   Однією з інтерактивних методик є групова форма роботи. У сучасній інтерпретації групова навчальна діяльність — це форма організації навчання в малих групах, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителя співпрацею з учнями. Завдяки груповій роботі зміцнюється соціальний контакт між членами групи, формуються такі

цінності, як суспільний досвід, задоволення результатами особистої й сукупної

роботи, взаємодопомога, взаємоконтроль, змагальність; істотно зростає індивідуальна допомога з боку вчителя та товаришів у групі тим, хто її потребує. У той же час роботу в малих групах можна використовувати для розв’язування математичних задач, що потребують колективного розмірковування та обговорення на основі певних знань та вмінь, необхідних для виконання завдання. Групи, як правило, з різними навчальними можливостями, є динамічними і можуть мати різний кількісний склад [4].

   Для прикладу використання групової форми роботи на своїх уроках пропоную конспект уроку для 7 класу «Степінь з натуральним показником».

   Ще одна з інтерактивних методик,яка орієнтована перш за все на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну або групову,  є  метод проектів.

   Технологія проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Через використання проектної технології  в своїй роботі реалізую поставлені перед собою такі завдання:

1. Не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.

2. Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо ).

3. Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему.

4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

  Приклад використання ще однієї з інтерактивних технологій на моїх уроках пропоную конспект уроку по темі «Випадкова подія. Ймовірність випадкової події» з використанням методу проектів .

      Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Інтерактивні технології на уроках математики дозволяють забезпечити глибину вивчення матеріалу. Учні опановують всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). Змінюється і роль учнів: вони стають активними, приймають важливі рішення. Проте кожна інтерактивна вправа потребує попереднього розгляду і навчання учнів для її проведення.

   Готуючись до кожного уроку, думаю над тим, щоб був побудований методично вірно, намагаюся, щоб урок на урок не був схожий. На своїх уроках намагаюся стимулювати творчий пошук, використовую різні методи і форми роботи, прищеплюю учням навички самостійної роботи з книгами; розвиваю навички роботи в групі, вміння слухати товаришів та висвітлювати свою думку; привчаю до дослідження, пошуку, спостережливості. 

   Таким чином, використання інтерактивних технологій на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особливості, так і громадської думки учнівського колективу. За допомогою подібних інтерактивних вправ можна глибше осмислювати актуальні явища громадського, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.

 

Література

  1. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт. -уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. - 2007.
  2. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Метод проектів, комп’ютерні технології, розвивальне навчання).//Х.: Основа, 2007.
  3. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Модульне навчання, розвиток критичного мислення). ).//Х.: Основа, 2007.
  4. http://academy.ks.ua/konfer/articles/2/3.pdf
Категорія: математика | Додав: lionpower (15.04.2014)
Переглядів: 1270 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Адреса:
м. Мала Виска
вул. Жовтнева 49/2
26200+38(05258)5-11-96  rmk-mv@ukr.net
Мапа